รายชื่อโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
- โรงเรียนขนาดเล็ก
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ
จำนวนนักเรียนจบการศึกษาจำแนกตามระยะเวลาที่ใช้เรียน
จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นป. 6
จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นม. 3
จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นม. 6
จำนวนครูจำแนกตามวุฒิการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
จำนวนนักเรียนพิการ
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
จำนวนนักเรียนขาดแคลน
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
จำนวนนักเรียนพักนอน
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
จำนวนนักเรียนติด G
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา

จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด

รายการ 10 มิ.ย. 10 พ.ย. สิ้นปี
โรงเรียนหลักทั้งสิ้น 233 0 0
- โรงเรียนหลัก 230 0 0
- โรงเรียนสาขา 3 0 0
ร.ร.เปิดสอนถึงระดับ 233 0 0
- ประถมศึกษา 173 0 0
- มัธยมศึกษาตอนต้น 59 0 0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0 0
ห้องเรียนทั้งสิ้น 2359 0 0
- ก่อนประถมศึกษา 495 0 0
- ประถมศึกษา 1616 0 0
- มัธยมศึกษาตอนต้น 244 0 0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 0 0
นักเรียนทั้งสิ้น 41890 0 0
- ก่อนประถมศึกษา 7635 0 0
- ประถมศึกษา 27725 0 0
- มัธยมศึกษาตอนต้น 6265 0 0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 265 0 0